fbpx Skip to main content

Krizová situace ohledně Covid-19 má obrovské dopady na celou ekonomiku a mimo jiné tedy samozřejmě i na podnikatele a zaměstnance. Velkému množství firem bylo důsledkem vládních opatření souvisejících s pandemií ztíženo či úplně znemožněno provozování živnosti. Stejně tak jako opatření proti šíření koronaviru musely být současně přijata i opatření na podporu podnikatelů a na zmírnění negativních dopadů na ekonomiku.

Mnoho opatření a programů platilo již v době jarní krize a během roku 2020 se postupně některá opatření prodlužovala a zároveň byla schvalována opatření nová apod. Monitorování neustále se měnící situace může být velmi náročné. Pro ty z vás, kterých se toto téma týká však bude nutné sledovat oficiální informační zdroje, jako jsou: COVID portál, stránky MZČR v sekci pro zaměstnavatele a zaměstnance ohledně koronaviru či stránky Vlády ČR v sekci věnované opatřením, zároveň také např. stránky MFČR v sekci věnované koronaviru a informace MPSV ke koronaviru.

Tento článek je věnován základnímu přehledu těch nejdůležitějších programů a opatření které mají vliv na účetní a daňové povinnosti podnikatelů a zaměstnanců.

Velký liberační balíček

 • Na jaře roku 2020 byl představen první daňový liberační balíček, který měl za cíl poskytnout různé úlevy právnickým a fyzickým osobám zasaženým krizí. Jelikož krize přetrvává a mnoho daňových poplatníků je nadále ve složité situaci, platnost těchto programů za cílem podpory daňových podnikatelů ve složité situaci se postupně prodlužuje.
 • Jedná se o:
  1. Odložení daňových povinností podnikatelům, kterým byla zakázána či omezena činnost.
  2. Možnost zpětného uplatnění daňové ztráty.
  3. Plošné prominutí pokut či úroků z prodlení při podávání žádostí správci daně.
  4. Plošné prominutí DPH u vybraných bezúplatných plnění.
  5. Individuální přístup správce daně se zohledněním situace daňového poplatníka.
  6. Snížení sazeb DPH na 10 % u zboží a služeb z postižených segmentů.
  7. Snížení silniční daně.
  8. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí.
  9. Prominutí DPH u respirátorů FFP2 a vyšší (3. února – 3. dubna 2021).
 • Zároveň se ruší superhrubá mzda a od února 2021 tak všem zaměstnancům budou vypláceny vyšší mzdy i v případě, že se jejich hrubá mzda nezměnila.

Podpora OSVČ, malých s.r.o., DPP a DPČ

 • Žadatelé, jejichž podnikání bylo omezeno či zakázáno v souvislosti s vládními opatřeními si mohli původně za každý den tohoto omezení nárokovat bonus 500 Kč.
 • Podmínkou byla pouze převažující činnost v oboru postiženém koronavirovou krizí (nezkoumá se souběh se zaměstnáním jako tomu bylo na jaře 2020, ale důležitý je dominantní zdroj obživy).
 • Nově je s účinností od 1. února kompenzační bonus zvýšen z původních 500 Kč na 1000 Kč denně, zpřísnily se však pravidla pro jeho vyplácení. O podporu si mohou žádat podnikatelé, jejichž příjmy v rozhodném období klesly o 50 % a více (srovnávání příjmů za bonusové období ve srovnání s daným obdobím před vypuknutí pandemie).
 • Na bonus mají nárok i podnikatelé, jejichž hlavní a ne snadno nahraditelný zdroj obživy je v odvětví přímo souvisejícím s postiženými odvětvími (podmínkou je omezení dodávek minimálně o 80 %).
 • Např. pokud je zavřena restaurace, má na tento bonus nárok přímo dotčená restaurace, ale i nepřímo dotčení dodavatelé surovin či číšníci (musí však splňovat výše uvedené podmínky).
 • Nárok mají i pracovníci na dohodu o provedení práce či dohodu o provedení činnosti, kteří pracovali alespoň 3 ze 4 měsíců v rozhodném období (1. června – 30. září 2020), těm však zůstává bonus ve výši 500 Kč.
 • Zda máte nárok na kompenzační bonus a více informací o tomto bonusu naleznete na stránkách Finanční správy.
 • Podpora je rozdělena do tzv. bonusových období (rozhodné období):
 1. bonusové období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020, žádost se podává do 5. 1. 2021
 2. bonusové období od 5. 11. do 21. 11. 2020, žádost do 22. 1. 2021
 3. bonusové období od 22. 11. 2020 do 13. 12. 2020, žádost do 15. 2. 2021
 4. bonusové období od 14. 12. 2020 do 24. 12. 2020, žádost do 25. 2. 2021
 5. bonusové období od 25. 12. 2020 do 23. 1. 2021, žádost do 24. 3. 2021
 6. bonusové období od 24. 1. 2021 do 15. 2. 2021, žádost 16. 4. 2021

Tyto bonusové období zhruba odpovídají prodlužování nouzového stavu. Nově však kompenzační bonus nebude navázán na nouzový stav.

 • Žádost o kompenzační bonus se podává online pomocí tohoto formuláře a pokyny k vyplnění najdete na stránkách Finanční správy.
 • OSVČ i zaměstnanci také mohou mít nárok na ošetřovné, pokud se starali o dítě do 10 let, které nemůže v souvislosti s pandemií navštěvovat školská zařízení.
 • Ošetřovné u OSVČ činí 400 Kč za den. U zaměstnanců je 70 % denního vyměřovacího základu, nejméně však 400 Kč za den v případě plného pracovního úvazku.
 • Žádost o ošetřovné se podává písemně či online na stránkách ČSSZ. Podává se vždy za kalendářní měsíc, pokud v tomto měsíci byla uzavřena školská zařízení. Je třeba si pečlivě hlídat termíny nejzazšího podání.
 • Novinkou je také kompenzační bonus 500 Kč za dny nařízené karantény pro živnostníky, kterým by se mělo motivovat podstupování 10denní karantény v případě kontaktu s nakaženou osobou. Podmínkou je účast na nemocenském pojištění. Tímto se narovnávají podmínky pro živnostníky s podmínkami pro zaměstnance, jež mají také nově nárok na příspěvek za dny v karanténě ve výši 370 Kč za den (max. 3 700 Kč). Zaměstnavateli tímto opatřením vznikají nové administrativní povinnosti, nikoli však zvýšené náklady, jelikož si částku mohou odečíst z částky odváděného měsíčního pojistného na sociální zabezpečení.

Pozastavení EET

 • Povinnost elektronické evidence tržeb byla pozastavena pro všechny fáze EET až do 31. 12. 2022.
 • Účelem pozastavení je zmírnění administrativní zátěže již evidujících podnikatelů a zároveň odklad povinnosti evidovat těm podnikatelům, kteří měli začít evidovat na jaře roku 2020, jelikož se při stávající situaci neměli možnost na EET řádně připravit.
 • Podnikatelé, kteří již elektronicky tržby evidovali mohou až do 31. 12. 2022 svou evidenci přerušit.
 • Podnikatelé, kteří měli původně s EET začít na jaře roku 2020, nemusí začínat až do 31. 12. 2022.
 • Podnikatelé však tržby elektronicky nadále mohou evidovat či začít evidovat dobrovolně. Systém je nadále plně funkční.
 • S pozastavením EET a změnou rozpočtových priorit státu souvisí i konec účtenkovky (poslední v dubnu 2020).

Další opatření

Mimo výše uvedené programy existuje mnoho dalších programů na podporu podnikatelů z postižených segmentů. Jednotlivé programy se většinou zaměřují konkrétně na jednotlivá odvětví a nesou postižený segment přímo v názvu, např. Covid – Gastro, Covid – Sport apod.

Jednou z hojně využívaných podpor bylo také zákonem dané plošné úvěrové moratorium, díky kterému mohly být odkládány či promíjeny splátky úvěrů. Toto moratorium však v říjnu 2020 skončilo a znovuzavedení se nekoná, jelikož je zřejmé, že banky vychází svým klientům individuálně vstříc i bez zákonem daného moratoria.

COVID kalkulačka

Ve velkém množství programů a administrativních náležitostí je obtížné se orientovat, MPO na svých stránkách poskytuje COVID kalkulačku, která může být praktickým pomocníkem pro lepší přehled o výši dotací, na které máte nárok v rámci programů na podporu podnikatelů.

Covid-19 a dopady do účetnictví

Dá se říci, že koronavirová krize neměla významný negativní dopad na účetní postupy podnikatelů. Jednotlivé situace mají již analogii v dřívějších krizových situacích. Není tedy třeba aplikovat nové účetní postupy, ale důležité je správně aplikovat stávající přístupy k řešení neobvyklých situací. Je tedy nutné znát nejenom účtování samotné, ale zejména účetnictví jako takové a jeho koncepční rámec.

Toto období s sebou jistě nese mnoho situací, kdy je třeba účtovat o různých dotacích či slevách, ale i opravných položkách a rezervách. Krize s sebou jednoznačně nese nutnost vyšších odhadů v účetnictví, což může tvořit prostor pro podvody. Této skutečnosti jsou si však vědomi auditoři i správci daně a je možné očekávat vysokou míru kontroly, aby se právě těmto podvodům zamezilo.

Koronavirová krize si však ze své podstaty žádala v oblasti účetnictví některých nevyhnutelných změn za účelem omezení setkávání osob. Tyto změny však mohou mít pozitivní dopady zejména na automatizaci účetnictví a přispějí jistě k digitalizaci, a tím ke zjednodušení některých úkonů a úspoře nejen časové ale mnohdy i finanční.

Tereza Karlíková

Zapálená studentka VŠE v Praze v oboru účetnictví. Ráda se věnuje účetnictví a souvisejícím činnostem v oboru.

Díky moc za feedback, referenci nebo tvůj názor