fbpx Skip to main content

Mateřská a rodičovská dovolená. Často jsou tyto pojmy zaměňovány, přitom mají rozdílnou dobu trvání a s každou dovolenou je spojena jiná peněžitá dávka a každá z těchto dávek má různá pravidla pro vyplácení. Jaký je tedy rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou a jaké se k tomu vztahují povinnosti ?

Mateřská dovolená

Dle zákoníku práce přísluší v souvislosti s porodem a následnou péčí budoucí rodičce, která je zaměstnána, dovolená v délce 28 týdnů. V případě porodu vícerčat tato doba činí 37 týdnů. Na mateřskou dovolenou se nastupuje zpravidla 6 týdnů před termínem porodu, nastoupit na ni je však možné nejdříve 8 týdnů před porodem. Samozřejmě se může stát, že dítě se narodí dříve, než je očekávaný termín. Pokud rodička nevyčerpá z důvodu předčasného porodu těchto 6 týdnů dovolené, může je dočerpat po porodu. Jestliže však stanovených 6 týdnů nevyčerpá z jiného důvodu, lze po porodu čerpat maximálně 22 týdnů dovolené (pokud se narodí 2 a více dětí, činí tato doba 31 týdnů).

Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství velmi úzce souvisí s mateřskou dovolenou, ale je důležité je od sebe umět rozlišit. Tato peněžitá pomoc je jednou ze 6 dávek nemocenského pojištění, které v českém nemocenském systému můžeme najít. Dávka je vyplácena po dobu mateřské dovolené, ale nezbytné je si uvědomit, že na tuto lidově nazývanou „mateřskou“ nemá nárok každý.

Podmínky zakládající nárok na peněžitou pomoc v mateřství

 • Žadatel o dávku musí být v době nástupu na mateřskou dovolenou nemocensky pojištěn, nebo musí být v ochranné lhůtě 180 dní od skončení nemocenského pojištění – tzn. pokud např. rodičce skončí smlouva v zaměstnání méně než 180 dní před nástupem na mateřskou dovolenou, podmínka je splněna.
 • Žadatel o dávku musí být nemocensky pojištěn minimálně 270 kalendářních dní v posledních 2 letech před nástupem na dávku. Je tedy třeba být během 2 let alespoň 9 měsíců nemocensky pojištěn u libovolného množství zaměstnavatelů.
 • Nárok na peněžitou pomoc v mateřství nevzniká žadatelce studentce (případně studentovi), jelikož studium se do doby pojištění nezapočítává.

Zaměstnankyně x OSVČ

 • OSVČ splňuje podmínky pouze v případě, že si dobrovolně platí nemocenské pojištění, výše mateřské se pak odvíjí od výše placených záloh na nemocenské pojištění.
 • Zaměstnankyně i OSVČ si před nástupem na dovolenou nechají svým gynekologem vystavit příslušný tiskopis žádosti o peněžitou pomoc v mateřství.
 • Zaměstnankyně tiskopis vydá svému zaměstnavateli.
 • Žadatelka OSVČ podává žádost u příslušné OSSZ.

Výše peněžité pomoci v mateřství

Výše dávky je určena jako 70 % z redukovaného denního vyměřovacího základu.

Pravidla pro výpočet redukovaného denního vyměřovacího základu:

 • z částky do 1 162 Kč se započte 100 %
 • z částky nad 1 162 Kč do 1 742 Kč se započte 60 %
 • z částky nad 1 742 Kč do 3 484 Kč se započte 30 %
 • případná částka nad 3 484 Kč již zohledňována není

Příklad 1: Zaměstnankyně, která se připravuje na porod 1 dítěte a její měsíční vyměřovací základ činí 45 000 Kč.

 1. Měsíční vyměřovací základ = 45 000 Kč (orientačně se rovná průměrnému hrubému měsíčnímu příjmu), roční vyměřovací základ je 540 000 Kč (45 000 Kč * 12 měsíců), tento roční vyměřovací základ vydělíme 365 dny. Denní vyměřovací základ = 1 479 Kč.
 2. 1 479 Kč je vyšší než 1 162 Kč, tedy započteme 100 % z částky 1 162 Kč.
 3. Rozdíl mezi 1 479 Kč a 1162 Kč činí 317 Kč, z čehož je 60 % 190 Kč.
 4. Další redukční hranici již náš denní vyměřovací základ nepřekračuje. Sečteme tedy 1 162 Kč a 190 Kč a dostáváme částku 1 352 Kč, která je náš redukovaný denní vyměřovací základ.
 5. Z DVZ = 1 352 Kč vypočteme 70 % a dostáváme se na částku 946 Kč, na kterou má žadatel denně po dobu 196 dní (28 týdnů x 7 dní) mateřské dovolené nárok.

Žadatelce bude vyplacena mateřská celkem 185 416 Kč. První dávka by měla žadatelce přijít nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém podala žádost. Mateřská pak běžně chodí začátkem měsíce. Měsíčně tak žadatelka na svém bankovním účtu může očekávat částku cca 28 380 Kč.

Příklad 2: OSVČ, která se připravuje na porod 1 dítěte, měla za předchozí kalendářní rok příjem ve výši 800 000 Kč. Výdaje uplatňuje paušálem 60 %. Roční čistý zisk je tedy 320 000 Kč. Nemocenské pojištění si platí v maximální možné výši, která činí 2,1 % z vyměřovacího základu.

 1. Vyměřovací základ činí 160 000 Kč (polovina z ročního zisku).
 2. Z vyměřovacího základu je možné platit max. 2,1 % nemocenské pojištění – měsíčně max 280 Kč (splňuje hranici max. a min. pojištění v roce 2020, které je 126 Kč – 2 747 Kč měsíčně).
 3. Výpočet dále odpovídá výpočtu mateřské u zaměstnankyně při měsíčním vyměřovacím základu 13 333 Kč a denním 438 Kč.
 4. Denní vyměřovací základ 438 Kč nepřekračuje žádnou redukční hranici, rovná se tedy dennímu redukovanému vyměřovacímu základu.
 5. 70 % z 438 Kč činí 307 Kč = denní výše mateřské.

V tomto případě bude žadatelce vyplacena celková částka 60 172 Kč. Měsíčně tak bude dostávat cca 9 210 Kč.

Rodičovská dovolená

K prohloubení péče o narozené dítě slouží rodičovská dovolená. Na rodičovskou dovolenou má nárok matka dítěte po skončení mateřské dovolené a otec dítěte ihned po porodu. Stejně tak má nárok na rodičovskou dovolenou i žadatel, který dítě převzal do péče. Délka rodičovské dovolené záleží na žadateli, nejdéle však může trvat do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let (do této doby musí zaměstnavatel držet pracovní místo).

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je dávkou státní sociální podpory, kterou vyplácí Úřad práce. Na rozdíl od mateřské na ni má nárok každý a její celková výše činí 300 000 Kč (od roku 2020), u vícerčat pak 450 000 Kč. Všichni žadatelé tedy dostanou vyplacenou stejnou částku, záleží tedy pouze na tom, na jak dlouho si její čerpání chceme rozložit. Nárok na ní vzniká po skončení vyplácení mateřské, nebo ihned po narození dítěte, jestliže peněžitá pomoc v mateřství pobírána nebyla. Tento příspěvek je možné pobírat vždy na nejmladší dítě v rodině nejméně 19 měsíců a nejvýše do 4 let věku dítěte.

Žádost o rodičovský příspěvek

 • vyplnit formulář a přílohy žádosti o rodičovský příspěvek
 • formulář podat na příslušném Úřadu práce dle trvalého bydliště (nejdéle 3 měsíce zpětně)

Měsíční výše rodičovského příspěvku

 • Volí si rodič.
 • Pokud rodič nedoložil předchozí příjem, může čerpat až 10 000 Kč měsíčně (15 000 Kč u vícerčat).
 • Pokud lze alespoň jednomu z rodičů stanovit denní vyměřovací základ k datu porodu a 70 % 30ti násobku tohoto denního vyměřovacího základu je vyšší než 10 000 Kč, je možné čerpat příspěvek až do této výše (např. pokud denní vyměřovací základ činí 1 000 Kč, je možné čerpat mateřskou až do výše 70 % z 30 000 Kč, tedy max. 21 000 Kč měsíčně).
 • První rodičovský příspěvek by měl na účet přijít nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikl nárok (po podání žádosti).
 • Minimální výše je 50 Kč a maximální výše 42 720 Kč (vícerčata 64 080 Kč).
 • Rychlost čerpání si nemohou zvolit rodiče OSVČ, kteří si neplatí nemocenské pojištění (bude jim vyplácena 4letá varianta).
 • O změnu výše měsíční částky je možné požádat 1x za 3 měsíce pomocí formuláře.
 • Pokud se narodí další dítě a rodiče nevyčerpali celkovou částku, ztrácí nárok na nevyčerpanou částku.

 

Srovnání mateřské a rodičovské dovolené

 

Mateřská dovolená Rodičovská dovolená
Délka pracovního volna 28 týdnů (37 týdnů u vícerčat) max. do 3 let věku dítěte
Dávka vyplácená během dovolené peněžitá pomoc v mateřství – nemocenská dávka rodičovský příspěvek – státní sociální podpora
Jak dlouho je dávka vyplácena 28 týdnů (37 týdnů u vícerčat) 19 měsíců až 4 roky
Kdo vyplácí dávku Česká správa sociálního zabezpečení Úřad práce
Komu je poskytována dávka matce, výjimečně otci kterémukoliv z rodičů
Kdo má nárok na výplatu dávky zaměstnanec a OSVČ splňující podmínky nemocenského pojištění bezpodmínečně každý
Měsíční výše dávky nemůže si určit rodič, závisí především na výši vyměřovacího základu a výši záloh na nemocenské pojištění může si určit rodič, závisí především na době čerpání celkové částky 300 000 Kč (450 000 Kč u vícerčat)
Práce během dovolené omezeně možnost po šestinedělí, SVČ není možná bez omezení

 Použité zdroje:

www.cssz.cz, www.mpsv.cz, www.e15.cz, www.epravo.cz

Tereza Karlíková

Zapálená studentka VŠE v Praze v oboru účetnictví. Ráda se věnuje účetnictví a souvisejícím činnostem v oboru.

Díky moc za feedback, referenci nebo tvůj názor