fbpx Skip to main content

Důležitou otázkou je, jestli vést daňovou evidenci nebo podvojné účetnictví. Hodně lidí tyto pojmy zaměňuje nebo jim nerozumí správně. Co si pod těmito pojmy představit ? a jaké povinnosti se k nim vztahují…

Podvojné účetnictví

V účetnictví se účtuje o majetku, závazcích, nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Účtuje se tzv. podvojným způsobem, známým jako Má dáti/Dal.

To je velký rozdíl oproti daňové evidenci. Je to mnohem náročnější proces, i z tohoto důvodu často podnikatelé raději svěřují své doklady a veškerou práci spojenou s vedením účetnictví účetní. 

Kdo má povinnost vést účetnictví?

Podvojné účetnictví musí vést především:

a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky (např. společnosti s. r. o., a. s.)

b) zahraniční právnické osoby

c) organizační složky státu,

d) fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku (platí i pro zahraniční fyzické osoby),

e) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat přesáhl za předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč,

f) ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí (platí i pro zahraniční fyzické osoby),

Častou chybou mezi OSVČ je to, že se z důvodu neznalosti právních předpisů při zahájení podnikatelské činnosti zaregistrují také do obchodního rejstříku, aniž by k tomu existoval zákonný důvod. Pokud to uděláte, musíte vést účetnictví, jak vyplývá z důvodů uvedených výše. Pokud vám tedy vznikne povinnost vést podvojné účetnictví, musíte ho vést nejméně 5 let.

 

Daňová evidence

Daňovou evidenci mají povinnost vést podnikatelé, resp. OSVČ pokud mají v plánu uplatňovat tzv. skutečné výdaje, nikoliv výdaje paušální. Drtivá většina OSVČ nevede účetnictví, ale daňovou evidenci (pokud neuplatňují paušální výdaje).

Daňová evidence obsahuje údaje o příjmech a výdajích, majetku a dluzích. 

Jak taková daňová evidence vypadá ?

Pro daňovou evidenci nejsou jasně stanovená pravidla, ale doporučuji ji vést jednoduše, přehledně v tabulce v excelu, popřípadě papírově, pokud nemáte během roku příliš mnoho pohybů. Základem daňové evidence budou 3 tabulky:

1. Evidence příjmů a výdajů

V každém případě je důležité, aby takováto evidence příjmů a výdajů obsahovala veškeré peněžní i nepeněžní příjmy, které OSVČ přijala v hotovosti nebo bankovním převodem v průběhu celého kalendářního roku. Každý tento záznam musí být datován a doložen souvisejícím dokladem.

Pokud jde o uskutečněné platby, hlavním kritériem je, aby daná platba náležela do kalendářního roku. 

Rozdělujeme zde daňové a nedaňové příjmy a výdaje. Co to je ? 

Pokud jde o daňový příjem nebo výdej – týká se podnikání, tzn. je daňové uznatelný a lze s ním operovat při výpočtu základu daně.

V případě nedaňových příjmů a výdajů – jde např. o výdaje pro osobní spotřebu, nebo příjmy, které neplynou z podnikání.

Pokud jste plátci DPH, budete v takovéto tabulce rozdělovat cenu na 3 sloupečky:
1) cena bez DPH
2) hodnota DPH (+ sazba)
3) cena včetně DPH

Vzor evidence příjmů a výdajů.
daňová evidence
Vzhledem k tomu, že OSVČ v rámci svého daňového přiznání uvádí údaje do tabulky v podobě počátečních a koncových stavů, je nutné vést evidenci tak, aby každá OSVČ dokázala na začátku roku i na jeho konci provést inventarizaci pohledávek, dluhů, dlouhodobého majetku a zásob. 

2. Evidence pohledávek a závazků

Zákony opět neobsahují přesný popis a formu evidence majetku a závazků, tudíž je zcela na podnikateli, jak bude evidence majetku a závazků vypadat. 

    • Závazkem se rozumí jakákoli peněžní či nepeněžní částka, kterou podnikatel dluží jinému subjektu
    • Pohledávkou se rozumí v podstatě jakýkoliv dluh, který vám dluží jiný subjekt

Vzor evidence pohledávek a závazků

danova evidence

3. Evidence majetku

Dlouhodobý majetek se dělí na majetek:

  • hmotný (jehož cena je vyšší než 40 000 Kč)
  • nehmotný (se vstupní cenou vyšší než 60 000 Kč)

 K tomuto majetku je nutné evidovat odpisy, které jsou daňově uznatelným výdajem.

Majetek, který má nižší hodnotu je tzv. dlouhodobý majetek drobný, který není nutné evidovat a neodepisuje se.

 Vzor Evidence majetku

danova evidence

 

 

Kateřina Hlůšková

Online účetnictví mi dává svobodu v osobním životě. Miluji cestování, jógu a ráda spolupracuji na neziskových projektech.

Díky moc za feedback, referenci nebo tvůj názor